โทโนะเฮทสึริ


หุบเขาที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติโดยกัดเซาะและผุกร่อนซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลายาวนานกว่า 100 ล้านปี หน้าผาที่เรียงรายด้วยรูปทรงของหอนั้นช่างสวยงามมากดังภาพวาด
ที่อยู่ ชิตะบะยาชิ ยาโงชีมะ ชิโมะโงมาจิ จังหวัดฟุกุชิมะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0241-69-1144(ฝ่ายพาณิชย์และการท่องเที่ยว เมืองชิโมะโง)
รหัสแผนที่ 433 379 422*47
URL shimogo.jp/sightseeing/tonohetsuri/