สระคัปปะ


กล่าวกันว่าคัปปะ (สัตว์ในตำนานญี่ปุ่น) เคยอาศัยอยู่ที่สระของแม่น้ำสายเล็กที่ไหลผ่านด้านหลังของวัดโจเคนจิ และริมสระมีศาลของพระเจ้าคัปปะอยู่
ที่อยู่ ซึจิบุจิ ซึจิบุจิโจ เมืองโทโนะ จังหวัดอิวาเตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0198-62-1333(สมาคมการท่องเที่ยวเมืองโทโนะ)
รหัสแผนที่ 810 068 146*00
URL www.tonojikan.jp/